Zimní stadion Luďka Čajky

Kapacita

 • 7 000 diváků (z toho 4 525 sedících, včetně skyboxů, míst pro V.I.P. a novinářských sedadel, 2 475 míst k stání).
 • Provoz zahájen v roce 1957, zastřešen v roce 1962.

Adresa

Ulice Březnická 4068
Město a PSČ Zlín, 760 01
GPS souřadnice 49°13'3.711"N, 17°39'35.450"E

Mapa

  Majitel zimního stadionu

  • HC PSG Zlín, z. s.

  Rozměry kluziště

  • 28 x 60 metrů

  Návštěvní řád zimního stadionu

  Obecná ustanovení

  1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená společností HC PSG Zlín, z. s., která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků na ulici Březnická 4068 vstupujících do jejího areálu a používající její zařízení.

  2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v Zimním stadionu Luďka Čajky (dále jen ZSLČ) uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu ZSLČ je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu ZSLČ vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

  Zimní stadion Luďka Čajky, Březnická 4068, 760 01 Zlín

  1. ZSLČ, Březnická 4068 slouží veřejnosti přednostně ke sledování hokejových utkání a o způsobu jejího použití rozhoduje výlučně HC PSG Zlín, z. s.

  2. Veřejnost může do areálu ZSLČ vstupovat pouze se souhlasem nájemce této haly, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele haly, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

  3. Kromě nájemce je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

  Pobyt v ZSLČ

  1. V ZSLČ mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř ZSLČ má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze ZSLČ vyveden. Při opuštění haly ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

  2. ZSLČ je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně 0,5 - 2 hodiny před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem a nájemcem arény z organizačních důvodů jinak.

  3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majiteli hokejového stadionu pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

  4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

  5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v hale, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

  Vstupní kontrola

  1. Každý návštěvník je při vstupu do ZSLČ povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

  2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

  Osoby, kterým bude alkoholtestrem zjištěno více jak jedno promile alkoholu, nebudou vpuštěni do areálu.

  3. Do prostoru areálu ZSLČ je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu ZSLČ. O zákazu vnášet takové předměty je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

  4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do haly, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do ZSLČ. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

  5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu do ZSLČ legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

  Chování v ZSLČ

  1. Každý návštěvník arény je povinen chovat se v prostoru areálu ZSLČ tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení ZSLČ a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v ZSLČ právě probíhá.

  2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

  3. Návštěvníci ZSLČ jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru ZSLČ bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

  4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

  5. Aréna je monitorována kamerovým systémem.

  6. Provozovatel stadionu nenese odpovědnost za zranění diváků způsobená puky odraženými v průběhu hokejových zápasů do hlediště. V daném případě se jedná o osobní riziko diváků, které nelze předjímat, ani mu ze strany provozovatele stadionu beze zbytku předcházet. Prosíme proto, aby diváci v hledišti věnovali hře pozornost, vyhýbali se takto odraženým pukům a nesnažili se odražené puky chytat.

  Zákazy

  1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru ZSLČ, Březnická 4068 zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

  a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
  b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
  c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví
  d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
  e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr
  f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení
  g) tyče pro vlajky či transparenty
  h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk
  i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu
  j) zvířata
  k) laser ukazovátko
  l) kufry, velké tašky, batohy
  m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku
  či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu nájemce haly
  n) trubku VUVUZELA

  2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

  a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení
  b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy
  c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů)
  d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
  e) kouření a to i elektronických cigaret, zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
  f) ničit zařízení a vybavení ZSLČ
  h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
  i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat ZSLČ jinou cestou, zejména odhazováním věcí
  j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení
  k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru ZSLČ, tak z průběhu akce
  l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
  m) vnášet do prostor ZSLČ občerstvení

  3. Nájemce ZSLČ je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Nájemce ZSLČ je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do ZSLČ.

  Odpovědnost za škody

  1. Vstup a užívání arény uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Nájemce, HC PSG Zlín,z.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

  2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit HC PSG Zlín,z.s.

  Jednání proti předpisům

  1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni a postihnuti zákazem vstupu do ZSLČ. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

  2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti HC PSG Zlín, z. s. nebo pořadateli dané akce.

  3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

  Účinnost

  Tento Návštěvní řád ZSLČ je účinný od 1. 9. 2014

  Broušení bruslí

  • HOKEJ SERVIS KARTUSEK, tel.: 605 904 292
  • Provozní doba: pondělí - pátek: 9 - 12 hodin a 14 - 17 hodin

  Broušení nožů

  • Standardní broušení: 1 pár - 70,- Kč, brusle zakoupené v naší prodejně 1 pár - 50,- Kč
  • Broušení na přání (úprava nožů): 1 pár - 80,- Kč
  • Broušení nových bruslí: 1 pár - 150,- Kč, brusle zakoupené v naší prodejně 1 pár - ZDARMA

  Tvarování hokejových bot na přání zákazníka

  • Tvarová úprava (roztažení tlakovým lisem) 1 ks - 100,- Kč, brusle zakoupené v naší prodejně 1 pár - ZDARMA
  • Tepelná úprava (nahřívání) 1 pár - 250,- Kč, brusle zakoupené v naší prodejně 1 pár - ZDARMA

  Nýtování bruslí

  • Kompletní přenýtování nožů (podvozků) 1 pár - 250,- Kč

  Výměna dlaní hokejových rukavic (výměna do 24 hod. - příplatek 50%)

  • vel. 13"-15" materiál CLARINO 1 ks 380,- Kč
  • vel. 11"-12" materiál CLARINO 1 ks 330,-Kč
  • vel. 9"-10" materiál CLARINO 1 ks 280, Kč

  Uvedené ceny jsou včetně DPH.

   

  PSG Město Zlín SAMOHÝL Motor Holding a.s. BPA sport marketing a.s. Zlínský kraj RI Okna
  Radegast Střída sport Tipsport Avonet Cross Radio Zlín

  Copyright © 2011-2017 HC PSG Zlín & eSports.cz, s.r.o.
  Informace o autorských právech | RSS kanál